Nail Trim

Standard

Paris

1"

¾"

½"

¼"

San Angelo

1"

¾"

½"

¼"

Odessa

1"

¾"

½"

Athens

1"

¾"

½"

¼

Houston

1"

¾"

½"

¼"

Austin

1"

¾"

½"

Dallas

1

¾"

½"

¼"

Midland

1"

¾"

½"

McKinney

1"

¾"

½"

Fort Worth

1"

¾"

½"

Tyler

1"

¾"

½"

¼"

Dime Box

1"

¾"

½"


Premium

San Antonio

1"

¾"

½"

Corpus

1"

¾"

½"